รายละเอียดโครงการสำหรับ SMEs

หลักการและเหตุผล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจรายย่อย) โดยการสร้างองค์ความรู้ด้านบัญชีให้กับ SME ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และที่เป็นนิติบุคคลแต่ยังไม่มีความรู้ความเข้าในใจเรื่องบัญชี รวมถึงผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี (Service Provider) ที่มีขนาดเล็ก ให้ปรับปรุงพัฒนความรู้ด้านบัญชีที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับ SME ต่อไปได้ จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบัญชีเดียว

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี และสามารถนำเทคโนโลยีทางบัญชีออกรายงานทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการวางแผนและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มขึ้น

2.2 เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในระบบภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง และสร้างจิตสำนึกในการใช้ระบบบัญชีเดียวให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งเรียนรู้วิธีการที่จะนำข้อมูลทางบัญชีมาคำนวณภาษี รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2562 และในจำนวนนี้ต้องเป็นวิสาหกิจรายย่อย ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่องการกำหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย วันที่ 21 มกราคม 2563

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับ

ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการฯสามารถนำข้อมูลทางบัญชีมากำหนดแผน/แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจการคำนวณภาษี และเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างถูกต้อง และ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการ (MSME)

วัน/เวลา9.00-10.30 น.10.30-10.45 น. 10.45-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-14.30 น. 14.30-14.45 น. 14.45-16.30 น.
วันที่ 1แนวคิดบัญชีเดียว และ ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีพักเบรคการประเมินสุขภาพของธุรกิจพักทานอาหารกลางวันการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
พักเบรคจัดทำแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ
วันที่ 2กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น และ แนวทางในการประหยัดภาษีพักเบรคการจัดทำบัญชีเงินสดรับจ่าย และ ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชีพักทานอาหารกลางวันworkshop การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชีพักเบรคworkshop การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชี
วันที่ 3เทคนิคและแนวทางในการขอสินเชื่อ
และ Workshop การจัดทำแผนการเงินเพื่อขอสินเชื่อ
Workshop การจัดทำแผนการเงินเพื่อขอสินเชื่อWorkshop การจัดทำแผนการเงินเพื่อขอสินเชื่อ และ กิจกรรมเชื่อมโยงสถาบันการเงินกิจกรรมเชื่อมโยงสถาบันการเงิน