รายละเอียดโครงการสำหรับผู้ให้บริการ
(รอการยืนยันอีกครั้ง)

หลักการและเหตุผล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจรายย่อย) โดยการสร้างองค์ความรู้ด้านบัญชีให้กับ SME ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และที่เป็นนิติบุคคลแต่ยังไม่มีความรู้ความเข้าในใจเรื่องบัญชี รวมถึงผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี (Service Provider) ที่มีขนาดเล็ก ให้ปรับปรุงพัฒนความรู้ด้านบัญชีที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับ SME ต่อไปได้ จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบัญชีเดียว

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี (Service Provider) ให้มีประสิทธิภาพในการบริการและมีความพร้อมในการบริการแก่ผู้ประกอบการมากขึ้น อันจะนำไปสู่ความมั่นใจในการทำบัญชีที่ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี (Service Provider) ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนรับทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และต้องไม่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงลึกในกิจกรรมเดียวกันของปี 2562

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี (Service Provider) มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้บริการเพิ่มขึ้น โดยอิงตามหลักเกณฑ์ระบบมาตรฐานสากล Malcolm Baldrige

กิจกรรมนี้เป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึกสำหรับผู้ให้บริการด้านบัญชี (Service Provider) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในด้านต่างๆ แก่ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี (Service Provider) กิจการละ 4 man-day โดยในการให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ จะมุ่งประเด็นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการที่อิงตามหลักเกณฑ์ระบบมาตรฐานสากล Malcolm Baldrige ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้

  1. การ Pre-audit เพื่อค้นหาประเด็นปรับปรุงพัฒนา
  2. การให้คำปรึกษาตามประเด็นที่ค้นพบ
  3. การประเมินผลหลังจากที่ได้รับการปรับปรุง
  4. การสร้างมาตรฐานกระบวนการทำงาน

โดยในการให้คำปรึกษาเชิงลึกนั้นจะครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน

  • การให้ความสำคัญบัญชีธุรกิจ SMEs
  • การสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริการ
  • การควบคุมคุณภาพในธุรกิจสำนักงานบัญชี
  • การพัฒนาบุคลากรในธุรกิจสำนักงานบัญชี
  • การร่วมมือกันระหว่างธุรกิจสำนักงานบัญชี
 

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการให้คำปรึกษา ทางที่ปรึกษาจะจัดทำและส่งมอบ “คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสำนักงานบัญชี” ให้แต่ละกิจการ อนึ่งในการให้คำปรึกษาเชิงลึกนั้น จะเป็นการสอนในลักษณะ On the Job Training (Face to Face) ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมีใบบันทึกรายละเอียดการให้คำปรึกษา (ใบ Man-day) พร้อมลงลายมือชื่อที่ปรึกษาและผู้ประกอบการ

แผนการให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ

ตารางการฝึกอบรม กลุ่มผู้ให้บริการด้านบัญชีและภาษี (Service Provider)
วันที่รูปแบบการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ อิงตามหลักเกณฑ์ระบบมาตรฐานสากล Malcolm Baldrige การประเมินผล
(ตัวชี้วัด/เครื่องมือ)
ประเด็นการให้คำปรึกษา
3 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง
1การให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการการทำ Self-Assessmentการ Pre-Audit เพื่อค้นหาประเด็นเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ด้านผลผลิต
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ให้บริการด้านบัญชีเฉพาะสำหรับแต่ละกิจการ
2การให้คำปรึกษาตามประเด็นที่ค้นพบ
3การให้คำปรึกษาตามประเด็นที่ค้นพบ ด้านผลลัพธ์
4การประเมินผลหลังจากที่ได้รับการปรับปรุงการสร้างมาตรฐานกระบวนการทำงาน และ การให้ความรู้ทางบัญชีในเชิงลึก(1) แบบประเมินและให้ความเห็นชอบของผู้เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังการเข้ากิจกรรมเชิงลึก (2) แบบประเมินความพึงพอใจ